Warunki korzystania z aplikacji

Potwierdzasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i zgadzasz się być związany niniejszymi Warunkami, a także warunkami Polityki Prywatności (zdefiniowanej poniżej), podczas korzystania z jakiegokolwiek produktu, usługi produktowej lub usług (łącznie „Usługa”) oferowanych przez BestPoints (łącznie „BestPoints” lub „my”). Termin „Ty” (i „Twój”) dla celów niniejszych Warunków oznacza zarówno Ciebie w Twoim indywidualnym charakterze, jak i, jeśli dotyczy, firmę lub inny podmiot prawny, który reprezentujesz i w którego imieniu korzystasz z Usługi.

Rejestrując się, użytkownik oświadcza i gwarantuje, że: (a) wszystkie informacje podane przez Ciebie w są prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne; (b) niezwłocznie powiadomi nas, jeśli jego informacje ulegną zmianie, abyśmy mogli zaktualizować nasze zapisy i (c) korzystanie z Serwisu nie narusza żadnych obowiązujących przepisów prawa ani regulacji. Użytkownik jest odpowiedzialny za utrzymanie tych informacji w stanie aktualnym. (d) zapoznałeś się z Regulaminem.

Ograniczenia:

 1. Nowe funkcje mogą być okresowo włączane do BestPoints.
 2. Nowe funkcje mogą mieć zastosowanie tylko do innej kategorii produktów lub do nowo wprowadzonego produktu.
 3. Mogą Państwo uzyskać tymczasowy dostęp do nowych funkcji w wersji beta, jeśli BestPoints poprosi Państwa o uczestnictwo.
 4. Masz prawo do zmiany subskrypcji, aby móc korzystać z nowych funkcji w naszych produktach.

Prawa autorskie:

 1. Zastrzegamy sobie wyłączne prawo do danych i treści na naszej stronie internetowej. Z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez prawo autorskie mające zastosowanie do Ciebie, nie możesz powielać, ani przekazywać żadnych treści na tej stronie i stronach internetowych naszych produktów, w tym plików do pobrania z tych stron, bez pisemnej zgody od nas.
 2. Zabrania się komercjalizacji BestPoints i wszelkich produktów związanych z marką bezpośrednio lub pośrednio poprzez sprzedaż jakichkolwiek treści uzyskanych z BestPoints.
 3. Możemy zmienić te warunki użytkowania od czasu do czasu. Sprawdź przed ponownym wykorzystaniem jakichkolwiek treści z tej strony.

Uczciwe wykorzystanie i nadużycie

 1. Zgadzasz się, że będziesz korzystać z BestPoints w sposób, który nie zakłóca usługi dla innych użytkowników.
 2. W przypadkach, gdy stwierdzimy, że zbliżasz się do granic uczciwego korzystania, ale nie świadomie nadużywa usługi, możemy ostrzec Cię przez e-mail przed podjęciem dalszych działań.
 3. Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do zakończenia zamówień, które nie są zgodne z naszą polityką sprawiedliwego użytkowania.

Zwrot pieniędzy

Użytkownik ma prawo zażądać zwrotu pieniędzy, pod warunkiem, że środki nie zostały wykorzystane po uzupełnieniu salda, jeśli istnieje techniczna możliwość zwrotu transakcji płatniczej do dostawcy metody płatności. Wszystkie zakupy i czynności dokonane za pośrednictwem serwisu na stronie są ostateczne i nie podlegają zwrotowi.

Zakazane działania

Następujące działania są sprzeczne z Regulaminem serwisu BestPoints:

 • Posiadanie i korzystanie z wielu kont w tym samym czasie.
 • Korzystanie z programów stron trzecich, botów i innego oprogramowania w celu wykorzystania systemu na korzyść użytkownika.
 • Inne niedozwolone działania, w tym między innymi:
  • Wykorzystywanie błędów w aplikacji na korzyść użytkownika
  • Próby oszustwa lub wymuszenia związane z zadaniami w aplikacji

Zespół BestPoints zastrzega sobie prawo do uznania każdej aktywności użytkownika za niedozwoloną, jak również do zmiany tych zasad bez wcześniejszego powiadomienia użytkownika.

Wyłączenie gwarancji.

Korzystanie z aplikacji i serwisu odbywa się całkowicie według własnego uznania i na własne ryzyko. Strona i usługa są dostarczone do Ciebie „tak jak jest” i bez gwarancji lub warunków, ustawowych lub innych, jakiegokolwiek rodzaju. BestPoints, w imieniu własnym oraz w imieniu swoich rodziców, podmiotów powiązanych, spółek zależnych, licencjodawców i dostawców usług dla osób trzecich, oraz BestPoints i ich dyrektorów, urzędników, pracowników, wykonawców, agentów, następców i cesjonariuszy, (łącznie „dobre strony”): (a) wyraźnie zrzeka się wszelkich gwarancji i warunków, zarówno wyraźnych, dorozumianych, jak i ustawowych, w tym, bez ograniczeń, dorozumianych gwarancji nienaruszalności, tytułu, przydatności handlowej i przydatności do określonego celu; (b) nie gwarantuje, że usługa lub dane dostarczane za pośrednictwem usługi spełnią wymagania użytkownika, lub że jej działanie będzie terminowe, nieprzerwane, bezpieczne lub wolne od błędów, lub że wszelkie wady zostaną naprawione; oraz (c) nie gwarantuje ani nie składa żadnych oświadczeń ani warunków dotyczących korzystania lub wyników korzystania z usługi w zakresie jej dokładności, niezawodności, terminowości, kompletności lub w inny sposób. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za korzystanie z serwisu. Przetłumaczono z www.DeepL.com/Translator (wersja darmowa)

To ograniczenie środków zaradczych jest częścią umowy pomiędzy Państwem a BestPoints. Żadna ustna lub pisemna informacja lub porada udzielona przez BestPoints lub jakąkolwiek osobę w imieniu BestPoints nie tworzy gwarancji lub warunku, ani w żaden sposób nie zmienia tego wyłączenia gwarancji.

Żadne z postanowień niniejszych warunków nie wyłącza ani nie ogranicza gwarancji BestPoints ani odpowiedzialności za straty, które nie mogą być zgodnie z prawem wyłączone lub ograniczone przez obowiązujące prawo.

Odszkodowanie.

Niniejszym zgadzasz się zabezpieczyć, bronić i chronić BestPoints, przed wszelką odpowiedzialnością i kosztami (w tym, bez ograniczeń, honoraria adwokackie i koszty) poniesionymi w związku z jakimkolwiek rzeczywistym lub domniemanym roszczeniem wynikającym z: (a) korzystania przez Państwa z Usługi; (b) jakiegokolwiek naruszenia lub domniemanego naruszenia przez użytkownika niniejszych Warunków; (c) wszelkich Informacji zwrotnych lub treści dostarczonych przez użytkownika; (d) wszelkich naruszeń lub domniemanych naruszeń przez użytkownika praw osób trzecich, w tym, bez ograniczeń, wszelkich praw własności intelektualnej, prywatności lub praw do wizerunku; (e) wszelkich szkód spowodowanych lub rzekomo spowodowanych przez użytkownika na Stronie lub w Usłudze; lub (f) jakiegokolwiek faktycznego lub domniemanego naruszenia lub nieprzestrzegania przez Użytkownika jakichkolwiek obowiązujących przepisów prawa, zasad lub regulacji.

Radca prawny, którego wybierzesz do obrony lub rozstrzygnięcia roszczenia musi uzyskać zgodę BestPoints przed zaangażowaniem radcy prawnego do reprezentowania Ciebie i BestPoints. Użytkownik i jego prawnik będą współpracować w pełni, jak to racjonalnie wymagane, i dostarczyć takie informacje, jak to racjonalnie wymagane w obronie lub rozliczenia roszczenia. BestPoints zastrzega sobie prawo, na własny koszt, do podjęcia wyłącznej obrony lub rozliczenia i kontroli wszelkich spraw, które w przeciwnym razie podlegają odszkodowaniu przez Ciebie. Użytkownik w żadnym wypadku nie wyraża zgody na jakiekolwiek orzeczenie, ugodę, zajęcie lub zastaw, lub jakiekolwiek inne działanie niekorzystne dla interesu BestPoints.

Różne warunki prawne

Niniejsze Warunki oraz Polityka Prywatności stanowią łącznie całą umowę pomiędzy Tobą a BestPoints w odniesieniu do Usługi (z wyłączeniem usług, które BestPoints może świadczyć na rzecz użytkownika na podstawie odrębnej pisemnej umowy) i całkowicie zastępują, unieważniają i zastępują wszelkie inne pisemne lub ustne umowy lub porozumienia istniejące wcześniej pomiędzy Tobą a BestPoints w odniesieniu do Usługi. Przetłumaczono z www.DeepL.com/Translator (wersja darmowa)

Brak wykonania lub egzekwowania przez BestPoints jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia.

Jeżeli jakakolwiek część niniejszych Warunków zostanie uznana za nieważną, niezgodną z prawem lub niewykonalną, postanowienie to będzie egzekwowane w maksymalnym dopuszczalnym zakresie, tak aby zachować intencje niniejszych Warunków, a pozostałe części pozostaną w pełnej mocy.

Wszelkie zawiadomienia i inne komunikaty BestPoints dotyczące Usługi mogą być przekazywane listownie, pocztą elektroniczną lub poprzez zamieszczenie na Stronie, a użytkownik niniejszym wyraża zgodę na otrzymywanie zawiadomień i innych komunikatów w formie elektronicznej w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

Niniejsze Warunki nie są interpretowane w celu przyznania jakichkolwiek praw lub środków prawnych osobom trzecim, z wyjątkiem tego, że każda strona zwolniona z odpowiedzialności jest osobą trzecią beneficjentem niniejszego dokumentu i w związku z tym jest uprawniona do bezpośredniego egzekwowania i powoływania się na wszelkie postanowienia niniejszych Warunków, które przyznają prawo lub środek prawny na jej korzyść. Przetłumaczono z www.DeepL.com/Translator (wersja darmowa)

BestPoints może przypisać lub przenieść swoje prawa, lub delegować wszelkie wyniki, w ramach niniejszych Warunków do osoby trzeciej, według własnego uznania. Użytkownik nie może przypisać lub w inny sposób przenieść swoje prawa, lub delegować wykonanie, w ramach niniejszych Warunków do jakiejkolwiek osoby trzeciej bez w każdym przypadku, BestPoints wyraźnej pisemnej zgody.

BestPoints nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu swoich obowiązków wynikających z jakichkolwiek warunków pozostających poza jego kontrolą, w tym m.in. działań rządowych, działań wspólnego wroga, trzęsienia ziemi, pożaru, powodzi, żywiołów, epidemii, warunków pracy, przerw w dostawie prądu i zakłóceń w funkcjonowaniu Internetu.

BestPoints może podjąć wszelkie działania prawne przeciwko Tobie w celu wyegzekwowania niniejszych Warunków lub zapobieżenia naruszeniu niniejszych Warunków, w tym, bez ograniczeń, poszukiwanie sprawiedliwych środków zaradczych lub wykorzystanie środków technicznych będących w jego dyspozycji. Oprócz wszelkich innych prawnych, sprawiedliwych lub technicznych praw i środków zaradczych, które może mieć, BestPoints może bez ograniczeń, natychmiast zakończyć lub zawiesić korzystanie z Usługi i dostęp do treści, jeśli BestPoints uważa według własnego uznania, że naruszasz niniejsze Warunki, lub że zamierzasz to zrobić.

BestPoints może dodać do, zmienić lub usunąć dowolną część, warunek lub postanowienie niniejszych Warunków lub Polityki Prywatności w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie tych Warunków i Polityki Prywatności pod kątem zmian. Kontynuując korzystanie z Usługi, wyrażasz zgodę na takie zmiany. Jednakże, dostarczymy Ci pisemne powiadomienie o wszelkich istotnych zmianach w niniejszych Warunkach lub Polityce Prywatności (w tym powiadomienia zamieszczone w Witrynie lub wysłane na Twój zarejestrowany adres e-mail).